SULEJÓWEK. Mieszkańcy chcą ponownego głosowania

0
Na FB powstało wydarzenie dotyczące petycji (fot. FB screen)

Podczas sesji rady miasta 22 marca mimo rzeczowej argumentacji oraz protestów obecnych na obradach mieszkańców ośmioro radnych: Andrzej Chachulski, Janusz Czarnocki, Zenon Dąbrowski, Anna Faluta, Dariusz Galiński, Adam Lesiński, Andrzej Lipka i Tadeusz Małkiewicz nie pozwoliło na wprowadzenie bardziej sprawiedliwego niż dotychczasowy podziału na okręgi wyborcze (wynik głosowania 8:7). Na czym miała polegać zmiana, pisaliśmy w Lokalnej nt 11/2018 w artykule „Radnych (NIE) wybierzemy bardziej sprawiedliwie”.

Mieszkańcy jednak nie rezygnują. Powstała petycja do przewodniczącego rady dotycząca zwołania nadzwyczajnej sesji rady miasta, która podjęłaby (i głosowała) ten projekt ponownie.

Czasu jest bardzo mało – podpisy trzeba zebrać i petycję dostarczyć do poniedziałku 26 marca. Wtedy przewodniczący mógłby zwołać sesję na czwartek 29 marca (z 3-dniowym wyprzedzeniem). Zgodnie z ustawą uchwała (w ostatecznych kształcie) musi zostać przegłosowana do końca marca.

– O ile sesja dojdzie do skutku, proponuję zabrać na nią, kogo się da, tak aby było dużo mieszkańców patrzących radnym na ręce. Oczywiście jest ryzyko, że radni głosujący wcześniej za uchwałą z poprawkami nie przyjdą na sesję, ale to również będzie świadczyło o ich podejściu do mieszkańców – uważa Nikon Gawryluk, autor petycji.

Treść petycji zamieszczamy niżej. Kto chciałby ją podpisać, może to zrobić po kliknięciu w link PETYCJA i podaniu tam imienia, nazwiska, miejscowości oraz adresu e-mail.
ew

TREŚĆ PETYCJI:
Szanowny Panie Przewodniczący
W związku z przyjęciem na LII sesji Rady Miasta Sulejówek (dn. 22.03.2018 r) uchwały w sprawie podziału miasta Sulejówek na okręgi wyborcze apeluję o wystąpienie Pana do Burmistrza Miasta Sulejówek o ponowne przedstawienie projektu uchwały w sprawie podziału miasta Sulejówek w brzmieniu zgodnym z projektem uchwały (druk nr. 427) oraz o zwołanie sesji Rady Miasta w trybie nadzwyczajny na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta i ponowne głosowanie w sprawie przedstawionego przez burmistrza projektu.

Przegłosowany w dniu 22/03/2018 projekt uchwały Burmistrza wraz z poprawką komisji finansów nie uwzględnia zmian demograficznych w naszym mieście, nie jest równy ani sprawiedliwy, nie zachowuje demokratycznych standardów państwa prawa, w tym umocowanej konstytucyjnie zasady równości wyborów do organów stanowiących samorządu terytorialnego a ponadto:

1. Przedstawiona i przegłosowana przez radnych poprawka komisji finansów nie była dostępna publicznie, mieszkańcy miasta Sulejówek nie mogli się z nią zapoznać i zdecydować o ewentualnym wystąpieniu na sesji Rady Miasta w tej sprawie bądź poinformować Radnych o swojej opinii w tej sprawie

2. Przegłosowana poprawka komisji finansów przedstawiona została na sesji rady miasta bez publicznego udostępnienia (np. na rzutniku lub w formie papierowej) dokumentu „Mapka pomocnicza do załącznika do uchwały nr LII/…/2018 Rady Miasta Sulejówek z dnia 22 marca 2018r. przedstawiająca poprawkę zgłoszoną do projektu Burmistrza przez Komisję Finansów” co uniemożliwiło Radnym, a także obecnym na sesji mieszkańcom Sulejówka, zaznajomienie się z pełną treścią poprawki również na sesji rady miasta

3. Nie wszyscy Radni otrzymali projekt poprawki przed sesją w celu zapoznania się z nim, co postawiło Radnych w sytuacji konieczności podjęcia decyzji bez odpowiedniego czasu na przeanalizowanie zaproponowanych modyfikacji pierwotnej treści projektu uchwały –modyfikacji, które w istocie całkowicie zmieniły tę treść. Ponadto fakt wcześniejszego zapoznania się z treścią poprawki jedynie przez część Radnych oznacza ich całkowicie nieuprawnione uprzywilejowanie względem pozostałych Radnych, którym udostępniono propozycje zmian zaledwie na kilka minut przed momentem głosowania oraz zaburzenie zasady równego dostępu do informacji gdyż przypuszczalnie tylko członkowie komisji finansów mieli pełną wiedzę w tym temacie.

4. Tak ważna decyzja dla mojego Miasta, przesądzająca na kilkanaście następnych lat o najbardziej elementarnych uwarunkowaniach lokalnych procedur wyborczych, została podjęta różnicą jednego głosu, co w kontekście nieudostępnienia projektu do wiadomości publicznej, a tym bardziej nie udostępnienia projektu niektórym radnym, mogło skutkować podjęciem decyzji bez odpowiedniego rozpatrzenia wszystkich aspektów sprawy.

W świetle przytoczonych wyżej argumentów apeluję do Pana Przewodniczącego o podjęcie działań na rzecz ponownego rozpatrzenia przez Radę Miasta oryginalnego projektu burmistrza w sprawie podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze.

Jednocześnie oświadczam, że w pełni popieram pierwotną propozycję podziału Miasta Sulejówek na okręgi wyborcze przedstawioną w projekcie Burmistrza zgodnie z brzemieniem projektu druk nr. 427, i jestem przeciwny modyfikowaniu jej w sposób zaproponowany w poprawce Komisji Finansów

Z poważaniem
Nikon Gawryluk
(oraz obywatele wspierający inicjatywę, zgodnie z listą podpisów)

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ